Jakie powinno być państwo

Efektywne państwo to to które wykonuje zadania które tylko państwo jest w stanie zrealizować. Zatem wojsko, policja, sądy, polityka zagraniczna, drogi, pewne elementy infrastruktury . Obywatele składają się na takie państwo w postaci podatków. Jeśli rząd zaczyna działać w obszarach które powinny należeć już do wolnej gospodarki, zaczynają się pojawiać patologie takie jak nieracjonalne inwestycje czy korupcja.

Najwyższą efektywność ekonomiczną w historii cywilizacji człowieka osiągnęły państwa o modelu gospodarki wolnorynkowej oparte na chrześcijańskich wartościach. Przede wszystkim były to państwa z dominującą rolą wyznań protestanckich. Od kilkudziesięciu lat w Europie zachodniej wprowadza się laicyzację obywateli i wprowadza coraz większy stopień socjalizmu, co wiedzie do chaosu w temacie norm moralnych i spadku standardu ekonomicznego mieszkańców.

multiselect

Głównym celem państwa powinno być dobro wspólne obywateli, osiągane zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym. W literaturze przedmiotu pośród funkcji państwa widnieją: zapewnienie ładu, utrzymywanie stosunków międzypaństwowych, nadanie ram prawnych gospodarce, utrzymywanie znormalizowanego systemu prawnego. Przynależność do niego jest przymusowa i sformalizowana, i wymaga akceptacji wszystkich norm prawnych obowiązujących na terytorium danego kraju.

Jako składniki państwa podać należy: populację, terytorium i władzę – to rozgraniczenie pozwala na odróżnienie go od innych organizacji życia publicznego. Państwo określić można jako suwerenną i samorządną jednostkę geopolityczną, stanowiącą podmiot prawny. Jest to organizacja posiadająca uprawnienia władcze wobec obywateli której uprawnienia ustalone są w ustawie zasadniczej, czyli konstytucji.

Pojęcie i konstrukcja państwa ukształtowały się w starożytnej Grecji – poprzez polis, tradycję kontynuowano w rzymskich republikach. Filozofowie definiowali państwo jako pewną uporządkowaną wspólnotę zróżnicowanych grup ludności, których współpraca nieodzowna jest do jego prawidłowego istnienia i osiągania zamierzonych celów. Ta forma organizacji społeczeństw jest obecnie jedyną respektowaną, interpretacje jej genezy mogą sugerować, że ustalenie tego typu umowy między członkami danej zbiorowości było warunkiem koniecznym dla zachowania ładu społecznego.

Poniektóre funkcje przynależeć powinny jedynie do państwa, nie powinny one być realizowane poprzez wolny rynek. Są to wszelkie tak zwane cele wspólne. Powinny one dotyczyć tych obszarów gdzie każdy człowiek ma równe prawo bez względu na status społeczny czy pozycję materialną. Przykładowo sądy winny wyrokować bez względu na zasoby materialne osoby której ma dotyczyć wyrok, chyba że majątek ten bezpośrednio jest związany ze sprawą. Decyzje sądu nie powinny być na sprzedaż. Tak samo funkcjonowanie policji. Musi ona tak samo dobrze działać względem obywateli uboższych jak i tych bogatszych.

Funkcje państwa winny obejmować cele wspólne, takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, tworzenie i egzekucję prawa, pewne elementy infrastruktury – drogi, tory kolejowe.

Policja realizuje zadania z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego. Policja służy do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a także musi utrzymać bezpieczeństwo i porządek publiczny. By spełniać swoje funkcje policja posiada specjalne uprawnienia. Jest elementem aparatu przymusu państwowego. Państwo posiada prawo, w celu egzekwowania przepisów prawa, do używania siły fizycznej oraz broni palnej.